Prevence kriminality - Ministerstvo vnitra

Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV ČR
Nad Štolou 3
170 34 Praha 7
telefon: 974 832 255
fax: 974 833 504
e-mail: obppk@mvcr.cz
 
V rámci prevence kriminality plní odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality funkci ústředního orgánu státní správy v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti při tvorbě a realizaci koncepce prevence kriminality. Zároveň plní funkci sekretariátu Republikového výboru pro prevenci kriminality.
Jedná se zejména o následující úkoly:
 
zajišťuje koncepční, rozborovou a metodickou činnost v oblasti sledování dodržování lidských práv v rámci ministerstva, jak vyplývají z právních norem a mezinárodních úmluv a navrhuje potřebná opatření 
zajišťuje zastupování České republiky v těch orgánech Evropské unie, jež se problematikou prevence kriminality a lidských práv zabývají
spolupracuje se zahraničními partnery 
zpracovává odborná stanoviska k problematice lidských práv v působnosti ministerstva a k využití při mezinárodních jednáních 
metodicky řídí a zabezpečuje realizaci Modelu podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování v České republice 
sleduje plnění mezinárodních závazků lidských práv v rámci působnosti ministerstva 
připravuje odpovědi na požadavky mezinárodních organizací zabývajících se problematikou lidských práv 
vede agendu prvního náměstka ministra vnitra jako člena Rady vlády pro lidská práva 
účastní se práce sekcí Rady vlády pro lidská práva 
vyhlašuje a spravuje dotační programy pro nestátní neziskové organizace zaměřené na specifické oblasti prevence kriminality, které vyplývají z priorit strategie prevence kriminality 
podílí se na přípravě dotačních programů na specifické projekty (jako např. Národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech)
vede agendu spojenou s Programem EU DAPHNE 
podílí se na prevenci kriminality a sociální patologie spojené s ohrožením lidských práv obětí (např. oběti trestné činnosti, oběti obchodování s lidmi) 
vyhledává možnosti financování preventivních aktivit z fondů EU a zprostředkovává jejich užití konečnými uživateli 
spolupracuje s nestátními neziskovými organizacemi, které se sledováním problematiky lidských práv zabývají 
navrhuje vydání vybraných komentovaných úmluv a dalších relevantních textů a připravuje taková vydání 
zjišťuje od útvarů Policie České republiky (dále jen “policie”) a ministerstva podkladové údaje pro zpracování souhrnných stanovisek o dodržování jednotlivých úmluv 
podílí se na programech výchovy k lidským právům 
provádí oponentní posouzení návrhů projektů předkládaných v rámci systému státní podpory výzkumu a vývoje na ministerstvu z hlediska prevence kriminality
 
 
 
Úřad služby kriminální policie a vyšetřování
Policejní prezidium České republiky
Strojnická 935/27
170 89 Praha 7
telefon: 974 834 550
fax: 974 834 708
e-mail: uskpv.sekretreditele@mvcr.cz
 
 
Úřad služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia České republiky (ÚSKPV) je organizačním článkem Policejního prezidia České republiky. Jeho úkolem je:
metodicky řídit a na základě rozhodnutí náměstka policejního prezidenta pro službu kriminální policie a vyšetřování koordinovat a ovlivňovat činnost útvarů služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky s celostátní působností a činnost služby kriminální policie a vyšetřování krajských ředitelství policie a útvarů zřízených v jejich rámci při plnění jejich úkolů ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti a plnění úkolů policejních orgánů v trestním řízení v rozsahu stanoveném právními předpisy a interními akty řízení, 
ve vymezeném rozsahu zajišťovat koordinaci spolupráce útvarů policie s mezinárodními organizacemi, zahraničními policejními institucemi a bezpečnostními sbory.
 

 Kontakt

Ministerstvo vnitra OBPPK