Kritéria zařazení

Systém je aktivován v následujících případech:

 
1. Jedná-li se o dítě mladší 15 let, které se pravděpodobně nachází v ohrožení života nebo zdraví:
- dítě se vzhledem k svému věku muže stát obětí nešťastné náhody,
- dítě postrádá přístup k životu potřebným lékům,
- dítě je prokazatelně fyzicky či psychicky handicapované,
- jedná se o únos (dle českého právního řádu), který buď vykazuje evidentní známky násilí,
nebo pachatel trpí duševním onemocněním, nebo je labilní s možností nepředvídatelného
jednání, nebo existují předchozí výhružky či jiné indicie nasvědčující tomu, že dítěti hrozí
poranění nebo smrt.
 
2. Jedná-li se o dítě starší 15 a mladší 18 let v případech hodných zvláštního zřetele (např. dítě je
prokazatelně fyzicky či psychicky handicapované nebo postrádá přístup k životu potřebným
lékům, nebo je v ohrožení života),
- v ostatních případech sporu o dítě dle individuálního posouzení závažnosti případu.
 
POZN:
Z policejních statistik jednoznačně vyplývá, že z celkového počtu pohřešovaných dětí tvoří většinu věková kategorie dětí od 15  do 18 let a kategorie dětí-svěřenců, u kterých byla nařízena ústavní, resp. ochranná výchova. U této kategorie pohřešovaných dětí se jedná velmi často o krátkodobé opakované útěky z dětských domovů a výchovných nebo diagnostických ústavů. V těchto případech systém aktivován není.
 


Kontakt

Ministerstvo vnitra OBPPK